Πιστοποιητικό καλής κατάστασης

Ποιος είναι ο σκοπός του παρόντος εγγράφου
και πώς μπορώ να το αποκτήσω;

Το Πιστοποιητικό αξιοπιστίας (Πιστοποιητικό εκκαθάρισης) είναι ένα έγγραφο που απαιτείται συχνά από ξένες αρχές και οργανισμούς. Οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συχνά ζητούν αυτά τα έγγραφα για να επαληθεύσουν το καθεστώς ενός Υπεράκτια εταιρεία των Σεϋχελλών να αναθεωρήσει.

Το πιστοποιητικό μπορεί να ζητηθεί για να επιβεβαιώσει τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας και επίσης ότι η εταιρεία είναι "σε καλή κατάσταση" σύμφωνα με τα αρχεία του μητρώου των Σεϋχελλών. Αυτό σημαίνει ότι το μητρώο της εταιρείας είναι ενημερωμένο και ότι ο γραμματέας δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια για τη διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο.

Αυτό το έγγραφο (Certificate of Good Standing) συχνά επικυρώνεται με apostille όταν προσκομίζεται στο εξωτερικό. Αυτό εξασφαλίζει ότι το έγγραφο αναγνωρίζεται επίσημα ως έγγραφο των Σεϋχελλών.

Εάν σας έχει ζητηθεί να νομιμοποιήσετε τα έγγραφα της εταιρείας σας, μπορείτε να λάβετε apostille για το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας γραφείου. Η Apostille νομιμοποιεί έγγραφα για διεθνή χρήση, ώστε να αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης.

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πιστοποιητικό μέσω εμάς.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι το πιστοποιητικό καλής κατάστασης δεν περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω. A Πιστοποιητικό αναζήτησης εταιρείας θα σας παράσχει τα στοιχεία της καταστατικής έδρας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, οι πληροφορίες σχετικά με τους διευθύνοντες συμβούλους όχι είναι διαθέσιμα και όχι είναι διαθέσιμα στο κοινό. Οι πληροφορίες για τους μετόχους είναι διαθέσιμες μόνο εάν η εταιρεία έχει επιλέξει να υποβάλει το μητρώο των μελών της στην FSA, καθώς αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

Πιστοποιητικό καλής κατάστασης, αυτό περιλαμβάνεται:

Πιστοποιητικό καλής κατάστασης
 • Ημερομηνία σύστασης υπεράκτιας εταιρείας στις Σεϋχέλλες
 • Αριθμός μητρώου IBC της υπεράκτιας εταιρείας των Σεϋχελλών
 • Η προαναφερόμενη εταιρεία συστάθηκε δεόντως σύμφωνα με το Νόμος περί διεθνών εμπορικών εταιρειών, 2016, ιδρύθηκε.
 • Η επωνυμία της Εταιρείας εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Διεθνών Επιχειρηματικών Εταιρειών και η Εταιρεία έχει καταβάλει όλα τα τέλη, δικαιώματα και έξοδα που οφείλονται και είναι πληρωτέα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου IBC του 2016
 • Η εταιρεία δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή διάλυση.
 • Δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία για τη διαγραφή της επωνυμίας της εταιρείας από το εν λόγω μητρώο.
 • Στο βαθμό που μπορεί να διαπιστωθεί από τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στον Έφορο Εταιρειών, η Εταιρεία είναι νομικά ενήμερη.
 • Υπογράφεται και εγκρίνεται από το Μητρώο των Σεϋχελλών
 • Μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με Apostille εκδίδεται από το Ανώτατο Δικαστήριο των Σεϋχελλών 
 • Θα αποσταλεί ως PDF σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μπορεί επίσης να αποσταλεί με προαιρετικό κόστος με DHL Express Courier να αποσταλεί
 • Χρόνος διεκπεραίωσης του Πιστοποιητικού Καλής Τάξης περίπου 5 εργάσιμες ημέρες